Aydınlatma Metni

MİS KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

    Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Musalla Bağları Mahallesi. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi. No:122 Selçuklu/Konya adresinde mukim MİS KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“Mis Kolej” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
    Mis Kolej ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, ehliyet bilgileri,TCKN, vergi numarası;
İletişim Bilgileriniz: adres, cep telefonu,
Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, kurumlara giriş ve çıkış kayıtları,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Sağlık verileriniz: 5510 Sayılı kanun kapsamında işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraf, görüntü kayıtları (video kayıtları vb.)

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
    Mis Kolej ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Tedarikçi firma çalışanlarının iş başı yapabilmesi,
Tedarikçi firma hakkedişlerinin belirlenebilmesi,
Tedarikçi cari hesabının açılması/değiştirilmesi,
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Tedarikçi çalışanlarının iş faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi amacıyla ekipman tahsis edilmesi,
Kuruma girişlerde güvenliğin sağlanması amacıyla kimlik kontrolünün yapılması,
Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,
Tedarikçi çalışanlara iş güvenliği malzemelerinin temini,
Tedarikçi çalışanlarına verilerin iş güvenliğine yönelik eğitimlerin yapılması,

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
    Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
    Mis Kolej, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Açık rızanızın bulunması,
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
Açık rızanızın bulunması,
Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
    KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
    İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Musalla Bağları Mahallesi. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi. No:122 adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle miskoleji@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.