Online Eğitim Aydınlatma Metni

MİS KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

    Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Musalla Bağları Mahallesi. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi. No:122 Selçuklu/Konya adresinde mukim MİS KOLEJ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“Mis Kolej” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
    https://miskoleji.com.tr/ ‘de yer alan “ONLİNE EĞİTİM” bölümüne giriş yapılması nedeniyle Mis Kolej ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kişisel Veriler:
Öğrenci Kimlik Bilgileri : Adı soyadı, TC Kimlik No,
İletişim Bilgileriniz : E-posta, Cep Telefonu
İşlem Güvenliği : Şifre ve parola bilgileri /Kimlik Doğrulama Bilgileri
Diğer : Öğrencinin okuduğu sınıf ve okul

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
    Mis Kolej ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mis Kolej tarafından oluşturulan ders videolarına tarafınızın erişiminin sağlanması,
Mis Kolej tarafından oluşturulan ders video kayıtlarına dışarıdan üçüncü kişilerin erişimini engellemek,
Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması,

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
    Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla ve Kanun’un 5. Maddesinde yer alan sebeplerin varlığı nedeniyle, yurt içindeki; hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, aktarılabilmektedir .

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
    Kişisel verileriniz, Mis Kolej ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,” sebebine dayanılarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
    Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
    İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Musalla Bağları Mh. Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No: 122 Selçuklu/KONYA adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle miskoleji@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.